Voorwaarden

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website/webwinkel/webshop

Op het gebruik van deze webwinkel/webshop zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Deze webwinkel/webshop is eigendom van Informatietuinen Appeltern B.V., Walstraat 2a, 6629 AD gevestigd te Appeltern. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze webwinkel/webshop stemt de bezoeker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer webwinkel/webshop

De informatie op deze webwinkel/webshop wordt door Informatietuinen Appeltern B.V. met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de webwinkel/webshop aangeboden informatie. Informatietuinen Appeltern B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de webwinkel/webshop of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de webwinkel/webshop verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de webwinkel/webshop.

Deze webwinkel/webshop van Informatietuinen Appeltern B.V. bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Informatietuinen Appeltern B.V. worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goede trouw geselecteerd voor de doelgroep van Informatietuinen Appeltern B.V.. Informatietuinen Appeltern B.V. geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
Informatietuinen Appeltern B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze webwinkel/webshop en op de lay-out en vormgeving van deze webwinkel/webshop berusten bij Informatietuinen Appeltern B.V., Wander van Laar (De Groene Heren) en/of haar licentiegevers. De informatie op de webwinkel/webshop is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze webwinkel/webshop voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Informatietuinen Appeltern B.V. (per overtreding brengen wij 250,00 euro in rekening en eisen tevens dat de foto's en de teksten binnen een week verwijderd zijn).

Privacyverklaring

Informatietuinen Appeltern B.V. eerbiedigt de privacy van de bezoekers van de webwinkel/webshop en behandelt de persoonlijke gegevens die de bezoeker van de website rechtstreeks of via e-mail aan Informatietuinen Appeltern B.V. verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de Privacy verklaring van Informatietuinen Appeltern B.V.. Door gebruik te maken van deze webwinkel/webshop van Informatietuinen Appeltern B.V. aanvaardt de bezoeker de toepasselijkheid en inhoud van deze privacy verklaring.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Informatietuinen Appeltern B.V. heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Vanaf het moment dat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de webwinkel/webshop zijn gepubliceerd zijn die gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van deze webwinkel/webshop en de inhoud daarvan en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de webwinkel/webshop en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Informatietuinen Appeltern B.V..